informácie +421905647954 / info@oreado.com
 

Reklamačný poriadok predaja zájazdov

Spoločnosť OREADO, s.r.o., ako autorizovaný predajca zájazdov, produktov a služieb, mnohých renomovaných cestovných kancelárií (Touroperátorov) vydáva týmto tento reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov (Objednávateľov) pri zodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia):

Článok 1 - zodpovednosť Touroperátora

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o obstaraní zájazdu zodpovedá Touroperátor, s ktorým má Objednávateľ túto zmluvu uzatvorenú. Touroperátor zodpovedá bez ohľadu na to, či záväzky by mali byť splnené Touroperátorom alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu. Touroperátor nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách a akciách, ktoré nie sú dojednané v Zmluve o obstaraní zájazdu, organizovaných inými subjektmi, ktoré si Objednávateľ objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo, atď.

Článok 2 - právna úprava

Zodpovednosť Touroperátora sa riadi ustanoveniami Zmluvy o obstaraní zájazdu, zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Článok 3 - lehota pre podanie reklamácie

Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúceho Touroperátora bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu, inak právo zaniká. Táto lehota je zachovaná taktiež vtedy, pokiaľ Objednávateľ urobí reklamáciu prostredníctvom OREADO, s.r.o.. OREADO, s.r.o. po obdržaní reklamácie túto bez zbytočného odkladu odošle či odovzdá usporiadajúcemu Touroperátorovi k vybaveniu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Objednávateľ oboznámený zo strany usporiadajúceho Touroperátora v súlade s reklamačným poriadkom Touroperátora.

Článok 4 - spôsoby reklamácie

Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste (v destinácii v priebehu dovolenky). Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa značne sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúceho Touroperátora a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Objednávateľom a delegátom usporiadajúceho Touroperátora. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate u usporiadajúceho Touroperátora, najlepšie zaslaním doporučenou poštou na adresu na adresu sídla usporiadajúceho Touroperátora. Reklamáciu je taktiež možné poslať na e-mailovú adresu OREADO, s.r.o.: info@oreado.com , ktorá ju bez zbytočného odkladu odošle alebo odovzdá do usporiadajúcemu Touroperátorovi k vybaveniu.

Článok 5 - obsah reklamácie

Pre ľahkú identifikáciu reklamácie, by reklamácia mala obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec. Identifikácia spočíva v tom, že sa uvedie: a) meno a priezvisko objednávateľa, prípadne číslo zmluvy o obstaraní zájazdu, b) dátum jej uzatvorenia, c) s akým Touroperátorom bola zmluva uzatvorená, d) popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec, e) čoho sa Objednávateľ domáha, f) bankové spojenie Objednávateľa, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby, g) doporučujeme priložiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený vlastníkom objektu, fotografiami, atď., a podpísaný delegátom touroperátora, pokiaľ nie je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste poskytovaných služieb.

Článok 6 - povinnosti

Objednávateľ je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutkový stav. Článok 7 - lehoty pre vybavenie reklamácie V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u delegáta usporiadajúceho Touroperátora, potom je tento delegát oprávnený o reklamácii obvykle rozhodnúť, či požiadavke Objednávateľa vyhovie. V ďalších prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Objednávateľ s usporiadajúcim Touroperátorom nedohodnú na dlhšej lehote.

Článok 8 - reklamačné poriadky

Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každého Touroperátora, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Článok 9 - účinnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.1.2015.