informácie +421905647954 / info@oreado.com
 

Reklamačný poriadok pri prenájme turistického ubytovania

Spoločnosť OREADO, s.r.o., ako sprostredkovateľ a zmluvný predajca turistických ubytovacích kapacít vo vlastníctve súkromných majiteľov a spoločností vydáva týmto tento reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov (Objednávateľov) pri zodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia):

Článok 1 - zodpovednosť majiteľa turistického ubytovacieho zariadenia

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o sprostredkovaní prenájmu turistického ubytovacieho zariadenia zodpovedá majiteľ zariadenia, s ktorým má spoločnosť OREADO, s.r.o. túto zmluvu uzatvorenú. Majiteľ zariadenia zodpovedá bez ohľadu na to, či záväzky by mali byť splnené ním alebo inými dodávateľmi služieb poskytovaných počas prenájmu turistického ubytovacieho zariadenia. Majiteľ zariadenia nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí prípadne vzniknutú škodu pri službách a akciách, ktoré nie sú dojednané v Zmluve o sprostredkovaní prenájmu turistického ubytovacieho zariadenia, organizovaných inými subjektmi, ktoré si Objednávateľ objedná na mieste u iných organizácií.

Článok 2 - lehota pre podanie reklamácie

Reklamáciu je potrebné uplatniť u majiteľa turistického ubytovacieho zariadenia  bezodkladne po zistení chyby v poskytovaní služby, najneskôr však do skončenia prenájmu turistického ubytovacieho zariadenia, inak právo zaniká. Reklamácia podaná po skončení prenájmu je bezpredmetná. Táto lehota platí taktiež v prípade, pokiaľ Objednávateľ urobí reklamáciu prostredníctvom OREADO, s.r.o.. OREADO, s.r.o. po obdržaní reklamácie túto bez zbytočného odkladu odošle či odovzdá majiteľovi zariadenia k bezodkladnému vybaveniu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Objednávateľ oboznámený zo strany majiteľa zariadenia, prípadne od OREADO, s.r.o. v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

Článok 3 - spôsoby reklamácie

Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste (v destinácii v priebehu prenájmu turistického ubytovacieho zariadenia). Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa značne sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u zástupcu, alebo priamo majiteľa zariadenia a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno, špecifikácia turistického ubytovacieho zariadenia, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Objednávateľom a majiteľom, prípadne zástupcom majiteľa zariadenia. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné doručiť ju písomne, alebo telefonicky u spoločnosti OREADO, s.r.o.. Reklamáciu je taktiež možné poslať na e-mailovú adresu OREADO, s.r.o.: info@oreado.com , ktorá ju bez zbytočného odkladu odošle alebo odovzdá majiteľovi zariadenia, alebo jeho zástupcovi k vybaveniu. Zohľadnené sú len reklamácie uplatnené do skončenia prenájmu turistického ubytovacieho zariadenia.

Článok 4 - obsah reklamácie

Pre ľahkú identifikáciu reklamácie, by reklamácia mala obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec. Identifikácia spočíva v tom, že sa uvedie: a) meno a priezvisko objednávateľa, prípadne číslo zmluvy o prenájme turistického ubytovacieho zariadenia, b) dátum jej uzatvorenia, c) meno majiteľa, alebo zástupcu majiteľa organizácie ubytovacieho zariadenia, d) popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec, e) čoho sa Objednávateľ domáha, f) bankové spojenie Objednávateľa, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby, g) doporučujeme priložiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený vlastníkom objektu, fotografiami, atď..

Článok 5 - povinnosti

Objednávateľ je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce skutkový stav.

Článok 6 - lehoty pre vybavenie reklamácie

V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u majiteľa ubytovacieho zariadenia, tento je oprávnený o reklamácii obvykle rozhodnúť, či požiadavke Objednávateľa vyhovie. V ďalších prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Objednávateľ s majiteľom zariadenia nedohodnú na dlhšej lehote.

Článok 7 - reklamačné poriadky

Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každého majiteľa turistického ubytovacieho zariadenia, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Článok 8 - účinnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.1.2015.