informácie +421905647954 / info@oreado.com
 

Obchodné podmienky predaja zájazdov

Obchodné podmienky predaja zájazdov OREADO, s. r. o.

OREADO, s.r.o., Pri vinohradoch 127, 831 06 Bratislava, IČO: 48 022 055, DIČ: 2120002291. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 102259/B I.

Úvodné ustanovenia

OREADO, s.r.o. je autorizovaným predajcom produktov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej iba CK, resp. Touroperátor), s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o sprostredkovaní predaja zájazdov a iných služieb týchto CK, resp. riadnu zmluvu o obchodnom zastúpení. Zámerom OREADO, s.r.o je vytvoriť klientovi také podmienky, ktoré mu umožnia zakúpenie zájazdu resp. iných produktov a služieb CK prostredníctvom internetu tak, aby celý proces kúpy bol jednoduchý a prehľadný, od výberu zájazdu, resp. služby, objednanie, úhrada až po uzatvorenie zmluvného vzťahu.

Zájazdy si u nás objednávate a zakúpite za rovnakú cenu a podmienok ako u usporiadajúcej CK!

Všetky CK informovali OREADO, s.r.o., že sú riadne poistené proti úpadku CK a fungujú na európskom a slovenskom trhu už niekoľko rokov.

Ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od cestovných kancelárií, ktoré sú usporiadateľom zájazdu. Všetky údaje v tomto elektronickom katalógu sú platné v dobe zadania na www.oreado.com. OREADO, s.r.o. nezodpovedá za ich prípadné následné zmeny. OREADO, s.r.o. si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov, záväzná pre predávajúceho i kupujúceho je len cena uvedená na platnej cestovnej zmluve, resp. zmluve o obstaraní zájazdu.

II. Základné pojmy

1. Touroperátor - je cestovná kancelária poskytujúca služby v zmysle zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Obchodné podmienky Touroperátora - sú zmluvné podmienky, alebo iné zmluvne dojednané ustanovenia, ktorými sa riadi poskytovanie zájazdov (produktov alebo služieb) jednotlivých Touroperátorov.

3. Portál www.oreado.com - je internetový portál prevádzkovaný OREADO, s.r.o., prostredníctvom ktorého OREADO, s.r.o. poskytuje svoje služby a prostredníctvom ktorého dochádza k uzavretiu Zmluvy o obstaraní zájazdu.

4. Klient - je osoba, ktorá prejaví záujem o využitie služieb poskytovaných OREADO, s.r.o. prostredníctvom portálu www.oreado.com .

5. Objednávateľ - je osoba, ktorá s Touroperátorom uzatvorí Zmluvu o obstaraní zájazdu, alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade so Zmluvou o obstaraní zájazdu previedol.

6. Rezervačný proces – je spôsob a postup počínajúci výberom zájazdu (produktu alebo služby), pokračuje jeho objednaním, úhradou až po uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu. Klient berie na vedomie, že celý proces dojednávania Zmluvy o obstaraní zájazdu je realizovaný prostredníctvom portálu www.oreado.com a prehlasuje, že so spôsobom a postupom uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu sa oboznámil a s týmto súhlasí (ďalej iba rezervačný proces). Klient prehlasuje, že bude postupovať podľa pokynov realizácie rezervačného procesu oznámených a(alebo) požadovaných OREADO, s.r.o. na portáli www.oreado.com a s týmito pokynmi ako záväznými súhlasí.

7. Zmluva o obstaraní zájazdu – je zmluva uzavretá medzi Objednávateľom a Touroperátorom, obsahujúca dojednanie práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní a čerpaní dohodnutých služieb. Súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu sú všetky doklady a informácie, ktoré Objednávateľ obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí Zmluvu o obstaraní zájazdu a to najmä informácie obsiahnuté na portáli www.oreado.com, Obchodné podmienky Touroperátora, všeobecné informácie a písomné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte, alebo objednaných produktoch a službách.

III. Uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu

1. Klient vykoná výber služieb, ktorých poskytnutie požaduje, na základe určených kritérií (región, destinácia, lokalita, termíny, hotel, kategória, cena a iné). Na základe týchto určených kritérií, ktoré si Klient zvolí, vykoná výber konkrétnej požiadavky a realizuje objednávku určeným spôsobom, ktorá je v tomto štádiu nezáväzná. Na základe objednávky podľa predchádzajúceho, je Klientovi automaticky v krátkej časovej lehote oznámená dostupnosť alebo nedostupnosť realizovanej voľby.

2. V prípade nedostupnosti voľby realizovanej podľa ods. 1 tohto článku je nevyhnutné už realizovaný postup objednávky opakovať pri využití odlišných kritérií. Každý Klient portálu www.oreado.com môže realizovať ľubovoľný počet zisťovaní dostupnosti alebo nedostupnosti realizovanej voľby.

3. V prípade dostupnosti voľby realizovanej podľa ods. 1 tohto článku, Klient pokračuje v rezervačnom procese podľa pokynov, najmä oznámením konkrétnych požadovaných údajov, informácií a vykonaním všetkých požadovaných krokov.

4. Rezervačný proces je zo strany Klienta ukončený odoslaním rezervácie konkrétnych, presne špecifikovaných služieb podľa pokynov, určením spôsobu realizácie platby a skutočnou realizáciou platby. Súčasťou uvedeného postupu je aj odsúhlasenie návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu, vrátane týchto Obchodných podmienok, Obchodných podmienok Touroperátora a iných dokladov súvisiacich so Zmluvou o obstaraní zájazdu (napr. poistných podmienok a pod.). V prípade, že k odoslaniu rezervácie alebo realizácii platby nedôjde v určených lehotách, rezervačný proces nie je ukončený, návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu stráca platnosť a rezervačný proces je nevyhnutné opakovať znova.

5. OREADO, s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú rozporuplné, prípadne neúplné alebo neobsahujú správne telefónne číslo, i bez odpovede klientovi.

6. Zmluva o obstaraní zájazdu je uzatvorená okamihom elektronického odsúhlasenia Zmluvy o obstaraní zájazdu, týchto Obchodných podmienok, Obchodných podmienok Touroperátora a prípadne iných doručených dokladov a uhradením určenej platby a to všetko cestou portálu www.oreado.com a podľa pokynov OREADO, s.r.o..

7. Termíny pre platbu sú pre Klienta záväzné a OREADO, s.r.o. nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany Touroperátora môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). 8. Okamihom uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu sa Klient stáva Objednávateľom a vzniká zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Touroperátorom, ktorý sa v plnom rozsahu (vrátane napr. odstúpenia od zmluvy, storno podmienok a storno poplatkov, reklamačného konania, potrebných dokladov a ich platnosti a iných) riadi uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu, vrátane všetkých jej súčastí, najmä Obchodných podmienok Touroperátora a inými. Za poskytnutie zájazdu v zmysle Zmluvy o obstaraní zájazdu zodpovedá výlučne Touroperátor.

8. Po uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu sú Objednávateľovi elektronickou poštou doručené rozhodujúce doklady potrebné pre čerpanie služieb a to najmä Zmluva o obstaraní zájazdu, voucher , letenka, poistenie a iné.

9. Pri niektorých ponukách napr. na poslednú chvíľu, „Last minute“, nemusia byť uvedené kompletné informácie, tie v prípade záujmu Klienta, mu budú upresnené na telefónnej infolinke uvedenej na portáli www.oreado.com. Hovory s pracovníkmi OREADO, s.r.o., môžu byť v rámci zlepšovania kvality našich služieb monitorované a nahrávané.

10. Cena „Dieťa“ je platná obvykle pre dieťa na 1.prístelke v sprievode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov jednotlivých zastupovaných Touroperátorov.

11. Osobitnú kategóriu predstavujú tzv. Zájazdy na vyžiadanie a jedná sa o zájazdy, u ktorých je nevyhnutné vyžiadať predmetný zájazd najskôr u partnera Touroperátora. V takomto prípade je OREADO, s.ro. oprávnená požadovať podľa podmienok daného Touroperátora zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky daného Touroperátora. Skutočnosť, že sa jedná o Zájazd na vyžiadanie, bude Klientovi oznámená súčasne s oznámením dostupnosti voľby v zmysle ods. 1 tohto článku a Klient postupuje obvyklým rezervačným procesom ako pri oznámenej dostupnosti voľby až do uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu. V prípade, že partner Touroperátora nevyhovie vyžiadaniu Touroperátora, Zmluva o obstaraní zájazdu zaniká, uvedená skutočnosť je oznámená elektronickým spôsobom Objednávateľovi a súčasne je Objednávateľovi vrátená plná suma uhradených peňažných prostriedkov, pokiaľ si Objednávateľ nevyberie iný zájazd (produkt alebo službu).

12. Klient berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že Touroperátor usporiadajúci príslušný zájazd, rezerváciu zruší resp. nepotvrdí. V takomto prípade Zmluva o obstaraní zájazdu nenadobudla účinnosť a Klient má nárok na vrátenie všetkých už uhradených peňažných prostriedkov. Nemá však nárok na náhradu škody.

13. Letecké spoločnosti si vzhľadom k sústavnému zvyšovaniu cien leteckého benzínu na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. Niektorí Touroperátori hradia tieto navýšenia zo svojich prostriedkov, iní vyžadujú od Klientov doplatiť cenový rozdiel dodatočne pred odletom. Podmienky stanovené Touroperátorom sú klient a OREADO, s.r.o povinní akceptovať.

14. Zľavy poskytované OREADO, s.r.o., rovnako tak organizujúcich Touroperátorov, nie sú spätne nárokovateľné a budú aplikované len na základe výzvy klienta.

IV. Cestovné doklady

Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas (prípadne OP pre cesty po Shengenskom priestore). Každý cestujúci je povinný overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie, prípadne štátov, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádza. Vízové formality si musí Klient zaistiť sám ešte pred vycestovaním. Niektorí Touroperátori ponúkajú možnosť vybavenia víza pre Klienta. V takomto prípade je Klient o tejto skutočnosti informovaný. Za ne/udelenie víza cestujúcemu nenesie OREADO, s.r.o. alebo Touroperátor žiadnu zodpovednosť. Pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (obvykle vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). Pri väčšine destinácií sa jedná o minimálnu platnosť 6 mesiacov. Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk. Taktiež sú cestujúci povinní pred objednaním zájazdu skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do krajiny, vrátane situácie v destinácii. Potrebné doklady - vouchery, letenky a pod. obdrží Objednávateľ od OREADO, s.r.o. alebo príslušného Touroperátora. Tieto doklady sú zasielané na adresu alebo e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom a v niektorých prípadoch môžu byť odovzdané Objednávateľovi až priamo na letisku.

V. Odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu a storno podmienky

Klient je oprávnený stornovať objednaný zájazd (produkty, služby) alebo odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu. Okamihom uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu sa Klient stáva Objednávateľom a vzniká zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Touroperátorom, ktorý sa v plnom rozsahu riadi uzatvrenou Zmluvou o obstaraní zájazdu, vrátane všetkých jej súčastí, najmä Obchodných podmienok Touroperátora a inými, to znamená, že sa v plnom rozsahu riadi aj podmienkami odstúpenia od zmluvy, storno podmienkami a storno poplatkami podľa Obchodných podmienok Touroperátora.

VI. Reklamačné konanie

OREADO, s.r.o je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté touroperátorom a taktiež tým pádom nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní reklamácie, OREADO, s.r.o. túto reklamáciu odošle usporiadajúcemu, Touroperátorovi, ktorí je povinný sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. Reklamáciu k zájazdu odporúčame zaslať najlepšie písomne, prípadne naviac ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom Touroperátora, fotografie, atď. Všetko doporučujeme zaslať prioritne doporučene na adresu sídla spoločnosti usporiadajúceho Touroperátora.

Reklamácia ako aj prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu môžu byť oznámené aj na e-mail: oreado@oreado.com. Takto zaslanú reklamáciu alebo námietku k odpovedi na reklamáciu OREADO s.r.o. následne zašle usporiadajúcemu Touroperátorovi. Vyjadrenie Touroperátora k námietke na reklamáciu nemusí byť do 30 dní od doručenia. Reklamácia sa v plnom rozsahu riadi uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu, vrátane všetkých jej súčastí, najmä Obchodných podmienok Touroperátora a inými, to znamená, že sa v plnom rozsahu riadi aj podmienkami reklamačného konania podľa Obchodných podmienok Touroperátora. (Podrobnejšie, viď Reklamačný poriadok.)

VII. Reklamačný poriadok

Spoločnosť OREADO, s.r.o., ako autorizovaný predajca zájazdov, produktov a služieb, mnohých renomovaných cestovných kancelárií (Touroperátorov) vydáva týmto tento reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov (Objednávateľov) pri zodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia):

Článok 1 - zodpovednosť Touroperátora

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o obstaraní zájazdu zodpovedá Touroperátor, s ktorým má Objednávateľ túto zmluvu uzatvorenú. Touroperátor zodpovedá bez ohľadu na to, či záväzky by mali byť splnené Touroperátorom alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu. Touroperátor nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách a akciách, ktoré nie sú dojednané v Zmluve o obstaraní zájazdu, organizovaných inými subjektmi, ktoré si Objednávateľ objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo, atď.

Článok 2 - právna úprava

Zodpovednosť Touroperátora sa riadi ustanoveniami Zmluvy o obstaraní zájazdu, zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Článok 3 - lehota pre podanie reklamácie

Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúceho Touroperátora bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu, inak právo zaniká. Táto lehota je zachovaná taktiež vtedy, pokiaľ Objednávateľ urobí reklamáciu prostredníctvom OREADO, s.r.o.. OREADO, s.r.o. po obdržaní reklamácie túto bez zbytočného odkladu odošle či odovzdá usporiadajúcemu Touroperátorovi k vybaveniu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Objednávateľ oboznámený zo strany usporiadajúceho Touroperátora v súlade s reklamačným poriadkom Touroperátora.

Článok 4 - spôsoby reklamácie

Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste (v destinácii v priebehu dovolenky). Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa značne sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúceho Touroperátora a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Objednávateľom a delegátom usporiadajúceho Touroperátora. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate u usporiadajúceho Touroperátora, najlepšie zaslaním doporučenou poštou na adresu na adresu sídla usporiadajúceho Touroperátora. Reklamáciu je taktiež možné poslať na e-mailovú adresu OREADO, s.r.o.: oreado@oreado.com , ktorá ju bez zbytočného odkladu odošle alebo odovzdá do usporiadajúcemu Touroperátorovi k vybaveniu.

Článok 5 - obsah reklamácie

Pre ľahkú identifikáciu reklamácie, by reklamácia mala obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec. Identifikácia spočíva v tom, že sa uvedie: a) meno a priezvisko objednávateľa, prípadne číslo zmluvy o obstaraní zájazdu, b) dátum jej uzatvorenia, c) s akým Touroperátorom bola zmluva uzatvorená, d) popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec, e) čoho sa Objednávateľ domáha, f) bankové spojenie Objednávateľa, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby, g) doporučujeme priložiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený vlastníkom objektu, fotografiami, atď., a podpísaný delegátom touroperátora, pokiaľ nie je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste poskytovaných služieb.

Článok 6 - povinnosti

Objednávateľ je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutkový stav. Článok 7 - lehoty pre vybavenie reklamácie V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u delegáta usporiadajúceho Touroperátora, potom je tento delegát oprávnený o reklamácii obvykle rozhodnúť, či požiadavke Objednávateľa vyhovie. V ďalších prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Objednávateľ s usporiadajúcim Touroperátorom nedohodnú na dlhšej lehote.

Článok 8 - reklamačné poriadky

Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každého Touroperátora, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Článok 9 - účinnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.5.2012.

VIII. Odmietnutie klienta

OREADO, s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť Klienta najmä v nasledujúcich prípadoch: Klient zasiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky alebo zasiela objednávky s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná, alebo Klient viac ako v dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne neuskutoční úhradu za objednaný zájazd, produkty alebo služby.

IX. Osobné údaje

Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) poskytnuté pri využívaní portálu www.oreado.com a služieb OREADO, s.r.o. sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov. OREADO, s.r.o. si uvedomuje dôvernosť osobných údajov a prehlasuje, že s nimi bude nakladať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. v platnom znení a s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka vrátane príslušných noriem Európskej únie. OREADO, s.r.o. spracováva poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, prípadne do odvolania súhlasu daného Klienta. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne listom zaslaným na sídlo OREADO, s.r.o., Pri vinohradoch 127, 831 06 Bratislava. OREADO, s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z., a to k zlepšeniu svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom OREADO, s.r.o.. Pokiaľ bude k osobným údajom mať prístup iný subjekt ako OREADO, s.r.o., bude tomu tak iba v rámci spolupráce na činnostiach OREADO, s.r.o. za účelom zlepšovania ich služieb a k obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje predávať inej osobe. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. cestovné poistenie). Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvláštneho zákona. Osobné údaje Klienta sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve OREADO, s.r.o.. Podľa zákona má Klient kedykoľvek právo písomne požiadať OREADO, s.r.o. o poskytnutie informácií o tom, aké osobné údaje týkajúce sa klienta OREADO, s.r.o. spracováva.

X. Recenzie

Každý Objednávateľ je po návrate z cesty sprostredkovanej OREADO, s.r.o. požiadaný obvykle elektronickou formou o vyplnenie dotazníka zhrňujúceho a hodnotiaceho priebeh zájazdu, jednotlivé služby Touroperátora a OREADO, s.r.o., ubytovacieho zariadenia atď. a jeho spokojnosť s nimi. Odoslaním recenzie Objednávateľ dáva výslovný súhlas k uverejneniu tejto recenzie na portáli www.oreado.com , prípadne dcérskymi spoločnosťami v SR i v zahraničí s uvedením mena a priezviska Objednávateľa. Zároveň Objednávateľ súhlasí s tým, že odoslané recenzie môže OREADO, s.r.o. upraviť tak, aby v nich neboli uvedené konkrétne názvy Touroperátorov a leteckých spoločností alebo iné mená. V prípade, ak si Objednávateľ praje svoju recenziu odstrániť z portálu www.oreado.com , je potrebné túto skutočnosť oznámiť, najlepšie na e-mail: oreado@oreado.sk.

XI. Čierna listina leteckých spoloností

Nariadenie ES č.2111/2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva uvádzajúceho leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu prevádzkovania leteckej dopravy, ukladá cestovným agentúram povinnosť informovať cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu. Uvedený zoznam dopravcov ("Black List") nájdete na http://www.caa.sk/.

XII. Osobitné ustanovenia

1. OREADO, s.r.o. ako Sprostredkovateľ a Klient ako Záujemca - Objednávateľ prehlasujú, že spôsob uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu je realizovaný s ich vzájomným súhlasom, platne zakladá práva a povinnosti pre zmluvné strany, t.j. Objednávateľa a Touroperátora a takúto formu uzatvorenia zmluvy považujú v zmysle príslušnej právnej úpravy za platnú.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Záujemca - Objednávateľ zodpovedá za uvedenie nepresných alebo klamlivých údajov pri realizácii rezervačného procesu a v takom prípade OREADO, s.r.o. ako Sprostredkovateľovi nevzniká povinnosť poskytnutia dojednaných služieb, pričom Záujemca - Objednávateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá môže vzniknúť z uvedeného dôvodu Touroperátorovi alebo OREADO, s.r.o.. OREADO, s.r.o. je oprávnená odmietnuť objednávky a rezervácie, ktoré nezodpovedajú pokynom pre realizáciu rezervačného procesu určeným OREADO, s.r.o., napr. vyžadované údaje sú neúplné alebo klamlivé. O uvedenej skutočnosti OREADO, s.r.o. nie je povinná informovať Záujemcu - Objednávateľa.

3. OREADO, s.r.o. berie na vedomie, že niektoré údaje poskytnuté v rámci rezervačného procesu, sú údajmi osobnej povahy v zmysle zák. č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. Záujemca - Objednávateľ realizáciou rezervačného procesu ako aj uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľuje súhlas OREADO, s.r.o., ako aj ňou určeným osobám, so spracovaním osobných údajov za účelom zabezpečenia a poskytnutia dohodnutých služieb. Tento súhlas sa týka aj cezhraničného toku osobných údajov do krajiny určenia v zmysle uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu za účelom zabezpečenia jej naplnenia. Súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov je daný aj pre potreby marketingových aktivít OREADO, s.r.o..

4. Súčasťou služieb OREADO, s.r.o. je i nepravidelné zasielanie ponúk pre Klientov elektronickou poštou v podobe správ všetkým Klientom. Klient má možnosť odhlásiť sa z prijímania správ kedykoľvek prostredníctvom kliknutia na odhlasovací link v prijatej správe alebo zaslaním žiadosti o odhlásenie prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu podľa pokynov OREADO, s.r.o..

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že OREADO, s.r.o. nezodpovedá za výsledok rezervačného procesu, ktorý môže byť okrem iného ovplyvnený poskytovateľom internetového pripojenia alebo jeho kvalitou, najmä nezodpovedá za to, či medzi Klientom a Touroperátorom dôjde k uzavretiu Zmluvy o obstaraní zájazdu, a Klient vstupuje na portál www.oreado.com dobrovoľne pri poznaní jeho povahy a spôsobu fungovania.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy Klienta a spoločnosti OREADO, s.r.o. sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí. V prípade, že tieto Obchodné podmienky obsahujú ustanovenia, ktoré sú vo vzťahu ku spotrebiteľovi neprijateľnou obchodnou podmienkou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, takéto ustanovenia sa na vzťah Klienta – spotrebiteľa a spoločnosti nebudú uplatňovať.

2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

3. V otázkach, na ktoré sa vzťahujú Obchodné podmienky usporiadateľa zájazdu, sa použije úprava v obchodných podmienkach usporiadateľa zájazdu a v príslušných predpisoch štátu, ktorého právnym poriadkom sa usporiadateľ zájazdu spravuje.

4. OREADO, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť alebo úplne nahradiť tieto Obchodné podmienky. Klient je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou Obchodných podmienok pred každou rezerváciou. Povinnosť oznámenia zmeny v týchto Obchodných podmienok je splnená umiestnením ich plného znenia alebo zmeny na portáli www.oreado.com .

5. Používaním portálu www.oreado.com Klient a Objednávateľ bez výhrad prijímajú tieto Obchodné podmienky, ktoré sú pre Klienta a Objednávateľa v plnom rozsahu záväzné. Používanie portálu www.oreado.com je dobrovoľné. Ak Klient nesúhlasí s akýmkoľvek ustanovením týchto Obchodných podmienok alebo ich neskoršej úpravy je povinný okamžite ukončiť používanie portálu www.oreado.com.